Інтерв'ю

Пошук на сайті


Президія

Виборним органом ФПУ в період між засіданнями Ради є Президія, яка підзвітна і підконтрольна Раді.

Президія формується шляхом обрання (делегування)  до її складу по одному представнику від кожної членської організації.

Порядок обрання  (делегування) до складу Президії та порядок відкликання (заміни) її членів визначають членські організації.

Персональний склад Президії визначається членськими організаціями одночасно з обранням делегатів З’їзду.

До складу Президії за посадою входять Голова ФПУ та його заступники.

Президія набуває статутних повноважень після підтвердження   Статутною  комісією  правомочності  її  членів  і  здійснює  свої  повноваження до обрання (делегування) нового складу Президії.

Членські організації мають право обирати (делегувати) свого постійного заступника члена Президії  ФПУ,  повноваження  якого  підтверджуються Статутною комісією.

Засідання Президії проводяться не рідше ніж один раз на квартал за рішенням Голови  ФПУ  або  на  вимогу  не  менш  як  однієї  третини членів Президії.

Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох   третин членів Президії.

Рішення Президії приймається більшістю голосів присутніх на її засіданні  членів,  які  мають  право  голосу,  якщо  інше  не  передбачено Статутом.

 

 

Рада

У період між з’їздами вищим виборним органом ФПУ є Рада.

Засідання Ради проводяться не рідше ніж один раз на рік.

Рада формується за принципом: кожна профспілка, що входить до складу ФПУ, обирає (делегує) до складу Ради від своєї  профспілки трьох представників і додатково одного представника від 200 тисяч об’єднуваних нею членів профспілки.

Персональний склад Ради визначається одночасно з обранням   делегатів З’їзду.

Членами Ради за посадами є Голова ФПУ та заступники Голови ФПУ, керівники членських організацій.

Рада набуває статутних повноважень після підтвердження Статутною комісією правомочності її  членів  і  здійснює  свої  повноваження до обрання (делегування) нового складу Ради.

Якщо членська організація не виконує обов’язків щодо своєчасної та в повному обсязі  сплати членських внесків на статутну  діяльність ФПУ, за рішенням Ради їй може бути змінено норму представництва.

Порядок обрання (делегування)  до складу Ради та відкликання (зміни) її членів визначають членські організації.

Засідання Ради скликається Президією з її ініціативи або на вимогу не менш як третини членських організацій згідно з рішеннями їхніх виборних органів.

Рішення про скликання засідання Ради, проект його порядку денного і дату проведення приймається Президією, як правило, не пізніш як за місяць до його відкриття.

Засідання Ради вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин членів Ради.

Рішення ради приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів з правом голосу, за винятком рішень про внесення змін до Статуту, апеляцій з питань прийняття до складу ФПУ або виключення членської організації зі складу ФПУ, що потребують не менш як двох третин голосів членів Ради, присутніх на її засіданні з правом голосу. Форму голосування (відкрите, таємне) визначає Рада.

 

 

З'їзд

Вищим органом ФПУ є З’їзд, який скликається Радою не рідше одного разу на п’ять років.

Про скликання й порядок денний З’їзду оголошується, як правило, за три місяці, але не пізніш як за місяць до його відкриття. Норма представництва визначається Радою, а порядок обрання делегатів З’їзду - членськими організаціями.

Делегатами З’їзду за посадами є Голова ФПУ та його заступники.

З’їзд скликається за ініціативою Ради або на вимогу не менш як третини членських організацій згідно з рішеннями їх виборних органів.

З’їзд вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин обраних делегатів.

Рішення З’їзду приймаються більшістю голосів делегатів, присутніх на його засіданні. Форму голосування (відкрите, таємне) визначає З’їзд.

Рішення з питань затвердження Статуту, внесення змін до нього, реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) ФПУ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин делегатів, присутніх на засіданні З’їзду.

Посилання 


 

 
Вверх