Інтерв'ю

Пошук на сайті


Інститут перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами покликаний сприяти підвищенню ефективності судового захисту прав та інтересів учасників судового процесу, забезпечувати імперативність судових рішень, які набрали законної сили.

Перегляд судових рішень, ухвал та наказів (далі – судове рішення) у зв’язку з нововиявленими обставинами є самостійною стадією цивільного процесу, в якому судом перевіряється наявність чи відсутність правових підстав для цього - юридичних фактів, які існували на час розгляду справи, але не були і не могли бути відомі заявнику, хоча їх подання до суду могло потягти ухвалення іншого за змістом судового рішення.

Тобто, на відміну від апеляційного та касаційного оскарження судових рішень, підставою такого перегляду є те, що на час ухвалення рішення суд не мав можливості врахувати істотну обставину, яка могла суттєво вплинути на вирішення справи, оскільки учасники розгляду справи не знали про неї та, відповідно, не могли надати суду дані про неї.

Перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами має на меті не усунення судових помилок, а лише перегляд вже розглянутої справи з урахуванням обставини, про існування якої стало відомо після ухвалення судового рішення.

Якщо в первісному позові декілька позовних вимог були об’єднані в одне провадження (частина друга статті 118, стаття 126 Цивільного процесуального кодексу України), рішення може бути переглянуто тільки в частині тих вимог, які стосуються нововиявлених обставин.

Нововиявленими обставинами є юридичні факти, які мають істотне значення для розгляду справи та існували на час розгляду справи, але не були і не могли бути відомі заявнику, а також обставини, які виникли після набрання судовим рішенням законної сили та віднесені законом до нововиявлених обставин.    Нововиявлені обставини мають підтверджуватися фактичними даними (доказами), що в установленому порядку спростовують факти, покладені в основу судового рішення. Суд має право скасувати судове рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами лише за умови, що ці обставини можуть вплинути на юридичну оцінку обставин, здійснену судом у судовому рішенні, що переглядається.

Необхідно розмежовувати нововиявлені обставини та нові обставини, оскільки останні не є підставою для перегляду судового рішення. Нові докази не можуть бути підставою для перегляду судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Неподання стороною або особою, яка бере учать у справі, доказу, про який їй було відомо та який підтверджує відповідні обставини, а також відмова суду у прийнятті доказів не є підставами для перегляду судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами. 

Порядок перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами визначений у главі четвертій розділу 5 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України).

Відповідно до статті 361 ЦПК України у зв’язку з нововиявленими обставинами можуть бути переглянуті виключно рішення або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, а також судовий наказ.

У зв’язку із цим такому перегляду підлягають рішення суду першої інстанції (у тому числі заочне або додаткове рішення), ухвалене за будь-яким видом судового провадження, що набрало законної сили, а також рішення суду апеляційної чи касаційної інстанції, якими рішення було змінено або ухвалено нове рішення.

Ухвалами, якими закінчено розгляд справи, є:

- ухвали суду першої інстанції про закриття провадження у справі чи залишення заяви без розгляду; відмову у задоволенні заяви про скасування рішення третейського суду; скасування рішення третейського суду; видачу виконавчого листа та відмову у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду;

- ухвали суду апеляційної чи касаційної інстанції про скасування судового рішення із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду.

У зв’язку з нововиявленими обставинами може бути переглянуто чи змінено судовий наказ, який набрав законної сили.

Підставами для перегляду судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами є:

- істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи (питання про те, які обставини можна вважати істотними, є оціночним, і вирішується судом у кожному конкретному випадку з урахуванням того, чи ці обставини могли спростувати факти, покладені в основу судового рішення, та вплинути на висновки суду під час його ухвалення таким чином, що якби вказана обставина була відома особам, які беруть участь у справі, то зміст судового рішення був би іншим);

- встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;

- встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;

- скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду;

- встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане.

Наведений перелік підстав для перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами на сьогоднішній день є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.

За загальним правилом заява про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами може бути подана сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, протягом одного місяця з дня:

- встановлення обставин, що мають істотне значення для справи, що не були і не могли бути відомі на час розгляду справи особі, яка звертається із заявою;

- набрання законної сили вироком суду у кримінальній справі, яким встановлені завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення, а також вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;

- набрання законної сили судовим рішенням, яким скасовано судове рішення, що стало підставою для ухвалення судового рішення, яке підлягає перегляду;

- ухвалення Конституційним Судом України відповідного рішення у випадках встановлення неконституційності закону застосованого судом загальної юрисдикції при вирішенні справи правового акта в цілому чи його окремого положення, але у разі, якщо рішення суду ще не виконане.

При цьому заява про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами з підстав встановлення істотних для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи, може бути подана не пізніше трьох років з дня набрання судовим рішенням законної сили. У разі якщо така заява подана до суду після закінчення цього строку, суд відмовляє у відкритті провадження за нововиявленими обставинами, незалежно від поважності причини пропуску цього строку (абзац другий пункту першого статті 362 ЦПК України).

Слід зазначити, що строки для подання заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами, є процесуальним і можуть бути поновлені за загальними правилами, встановленими статтею 73 ЦПК України.

Заява про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами за формою і змістом повинна відповідати вимогам цивільно-процесуального законодавства щодо оформлення заяв до суду першої інстанції.

У заяві зазначаються:

- найменування суду, якому адресується заява;

- ім’я (найменування) особи, яка подає заяву, місце її проживання чи місцезнаходження;

- інші особи, які брали участь у справі;

- дата ухвалення чи постановлення і зміст рішення, ухвали чи судового наказу, про перегляд яких подано заяву;

- нововиявлені обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд рішення, ухвали чи судового наказу, і дата їх відкриття або встановлення;

- посилання на докази, що підтверджують наявність нововиявлених обставин.

Згідно з пунктом другим статті 4 Закону України «Про судовий збір» за подання до суду заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами заявником сплачується судовий збір у розмірі  50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми.

Заява про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами подається до суду, який ухвалив таке судове рішення і підлягає розгляду іншим складом суду.

Протягом трьох днів після надходження заяви до суду суддя перевіряє її відповідність вимогам щодо змісту та оформлення такої заяви і вирішує питання про відкриття провадження за нововиявленими обставинами.

У разі якщо заява про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами, оформлена неналежним чином суддя у порядку, визначеному статтею 121 ЦПК України виносить ухвалу про залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків.

За правилами, визначеними у статті 365 ЦПК України заява про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами розглядається у судовому засіданні. Заявник та інші особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце засідання. Неявка цих осіб не є перешкодою для розгляду заяви.

За результатами розгляду заяви суд може:

- скасувати судове рішення, що переглядається, і прийняти нове судове рішення;

- залишити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без задоволення.

Судове рішення за наслідками провадження за нововиявленими обставинами може бути оскаржено в порядку, встановленому ЦПК України для оскарження судових рішень суду відповідної інстанції.

З набранням законної сили новим судовим рішенням втрачають законну силу судові рішення інших судів у цій справі.

Додатково дивитися судову практику:

постанова пленуму Верховного Суду України від 27.02.1981 р. № 1 «Про практику перегляду судами у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов у цивільних справах, що набрали законної сили»;

постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 р. № 4 «Про застосування цивільного процесуального законодавства при перегляді судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами»;

лист Верховного Суду України «Узагальнення практики перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами в порядку цивільного судочинства» від 01.01.2009 р. 

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ.

(Інформація станом на 23.07.2013 р.)


Посилання 


 

 
Вверх